Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

morningcoffeelover

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven viamywonderland mywonderland
7371 f904
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaCut Cut
morningcoffeelover
well, that didn't work
Reposted fromjan jan viamywonderland mywonderland
morningcoffeelover
Reposted fromworst-case worst-case viacoffee coffee
morningcoffeelover
7143 f838
M. Świetlicki
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
morningcoffeelover
morningcoffeelover
5733 e1c6
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaeglerion eglerion
morningcoffeelover
3900 6ec7
Reposted fromSzczu Szczu viaalcohol alcohol
morningcoffeelover
7959 ab2c
Reposted fromTangizz Tangizz viawonderwall wonderwall
morningcoffeelover
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viawonderwall wonderwall
morningcoffeelover
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Reposted frombeatkazz beatkazz viawonderwall wonderwall
morningcoffeelover
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viamywonderland mywonderland
morningcoffeelover
6505 6a99

Iggy Pop

April 21, 1947   -   Happy Birthday !   -   70 years

Reposted fromTankistD TankistD viarockspirit rockspirit
morningcoffeelover
6659 e72b
Reposted fromTankistD TankistD viacigarettes cigarettes
morningcoffeelover
9509 2122
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea
morningcoffeelover
9377 1f8f
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
morningcoffeelover
8925 fc80
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
morningcoffeelover
5161 670e
Reposted fromtfu tfu viaalcohoolic alcohoolic
morningcoffeelover
Kiedy ja myślę o przyszłych cza­sach, o tych po ro­ku dwu­tysięcznym i da­lej, to nie po­doba mi się to, co widzę. Ja mam przy­jaciela. Bru­no ma na imię. On mówi tak: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. I ja widzę, że tak będzie w przyszłych cza­sach. Już te­raz tak zaczy­na być. Już się widzi te­go początki. Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej.
— Edward Stachura
morningcoffeelover
7954 6357
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl