Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

morningcoffeelover
0129 3427
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoffee coffee
morningcoffeelover
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viasurpriseme surpriseme
morningcoffeelover
1302 08a5
morningcoffeelover
4445 4713
Reposted fromfriends friends viasurpriseme surpriseme
morningcoffeelover
5678 d44a
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomefromhome homefromhome
morningcoffeelover
5307 3783
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
morningcoffeelover
7433 1728
Reposted fromheroes heroes viasurpriseme surpriseme
morningcoffeelover
morningcoffeelover
5737 8641 1000
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasurpriseme surpriseme
morningcoffeelover
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viasurpriseme surpriseme
morningcoffeelover
4645 61b2
Reposted fromspring-flow spring-flow viasurpriseme surpriseme
morningcoffeelover
2957 8bf5
morningcoffeelover
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
morningcoffeelover
7094 d23a
morningcoffeelover
Reposted fromFlau Flau vianienagladnaja nienagladnaja

May 03 2017

morningcoffeelover
morningcoffeelover
1053 f6e5
Theodore Roosevelt's diary the day his wife and mother died - “The light has gone out of my life“
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viabookart bookart
morningcoffeelover

April 29 2017

morningcoffeelover
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
6512 1b3d 1000
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds viaCut Cut
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl