Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

morningcoffeelover

A więc co czyni związek szczęśliwym?

Z daleka małżeństwo wydaje się być prawdziwym love story, jak w jakimś filmie albo w książce. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej - nie żyjemy na kartach książki, nie przeżywamy wspaniałych przygód z dnia na dzień - zamiast tego mamy cały wysyp codziennych drobnostek, które tworzą życie i które determinują nasze szczęście.

Jeśli chcemy mieć szczęśliwe małżeństwo, musimy myśleć właśnie o tych zwyczajnych pierdołach - przyjrzeć się mu z bliska i dostrzec, że jest zbudowane nie z poetyckich historii godnych Romea i Julii, ale z 20 000 najzwyklejszych w świecie wtorków.

Małżeństwo to nie podróż poślubna do Tajlandii - to czwarty dzień wspólnych wakacji numer 56. Małżeństwo to nie uczczenie spłacenia ostatniej raty kredytu na mieszkanie - to wspólne jedzenie obiadu w tym mieszkaniu 4386 raz. I z pewnością małżeństwo to nie Walentynki.

Małżeństwo to najzwyklejszy w świecie wtorek. Spędzony razem.
— Joe Monster
morningcoffeelover
morningcoffeelover
5649 45f4
Reposted fromEtnigos Etnigos
morningcoffeelover
morningcoffeelover
8246 d16c
Reposted fromEtnigos Etnigos
morningcoffeelover
8249 45a9
Reposted fromEtnigos Etnigos
morningcoffeelover
8251 49f0
Reposted fromEtnigos Etnigos
morningcoffeelover
8256 9e43
Reposted fromEtnigos Etnigos
morningcoffeelover
4105 7d3b
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaFuel Fuel
morningcoffeelover
8912 edc5
Reposted fromexistential existential
morningcoffeelover
8916 c4db
Reposted fromexistential existential
morningcoffeelover
3866 9d73
Reposted fromtotal1ty total1ty viaexistential existential
morningcoffeelover
2572 e7f6
<3 
Reposted fromroxanne roxanne viaexistential existential
morningcoffeelover
North Shore - Hawaii - USA
morningcoffeelover
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
9992 63b7
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
morningcoffeelover
3626 00d8 1000
takie Zośkowe <3
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
1653 ad95
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoxygenium oxygenium
morningcoffeelover
5843 1c74
Reposted fromsavatage savatage viakoskoss koskoss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl